Паўсядзенныя таксіны

 

Мы часта баімся нябяспекі ад містычных шлакаў (дзындраў), але забываемся на паўсядзённыя крыніцы рэальна небяспечных таксінаў. А многія з іх могуць кумуляваць ў тлушчу і з’яўляюцца як эндагеннымі дызраптарамі (што парушаюць працу гармонаў) і абесагенами (павялічваюць запаленне, стымулююць рост тлушчавых клетак). Вось тры паўсядзённых крыніцы таксінаў, якіхя даволі проста і лёгка пазбягаць у штодзенным жыцці.

📍 Чэк. У тэрмапаперы шмат бісфенолу А. Дастакова ўсяго пяць секунд трымаць ў руках — і ўжо 1 мкг пранікла ў скуру. А калі скура вільготная або з крэмам, то доза ўзрасце дзесяціразова. Бісфенол А — небяспечнае злучэнне. Пазбягаць гэтага проста — не трымайце ў руках чэкі, не бярыце чэкі.

📍 Папяровыя шкляначкі і посуд. Калі заліваеце іх кіпнем, то адін такі посуд дае 25.000 часціц мікропластыка, а акрамя гэтага ў вадзе выяўляюцца нават цяжкія металы. Пазбягаць гэтага проста — не выкарыстоўвайце пакеты з гарбатай, папяровыя шкляначкі, заменіце іх на звычайную посуд, заварвайце ў імбрыку або выкарыстоўвайце шматразовыя пакуначкі з металу.

📍 Прынтэр. Лазерныя прынтэры ў працэсе друку ўтвараюць шмат лятучых злучэнняў, якія трапляюць у лёгкія. Гэта можа пагоршыць іх функцыю, павялічыць запаленне і павялічыць рызыку фіброзу. Трымайце прынтар ў асобным памяшканні, старанна праветрыце пасля друку, трымайцеся далей ад такога падчас друку.

My časta baimsia niabiaśpieki ad mistyčnych šłakaŭ (dzyndraŭ), ale zabyvajemsia na paŭsiadzionnyja krynicy realna niebiaśpiečnych taksynaŭ. A mnohija ź ich mohuć kumulavać ŭ tłušču j źjaŭlajucca jak endahiennymi dyzraptarami (što parušajuć pracu harmonaŭ) i abiesahienami (pavialičvajuć zapaleńnie, stymulujuć rost tłuščavych kletak). Voś try paŭsiadzionnych krynicy taksynaŭ, jakichia davoli prosta j lohka paźbiahać u štodziennym žyćci.

📍 Ček. U termapapiery šmat biśfienołu A. Dastakova ŭsiaho piać sekundaŭ trymać ŭ rukach — i ŭžo 1 mkh pranikła ŭ skuru. A kali skura vilhotnaja albo z kremam, to doza ŭzraście dziesiacirazova. Biśfienoł A — niebiaśpiečnaje złučeńnie. Paźbiahać hetaha prosta — nie trymajcie ŭ rukach čeki, nie biarycie čeki.

📍 Bumažnyje papiarovyja šklanački j posud. Kali zalivajecie ich kipniem, to adzin taki posud daje 25.000 čaścic mikroplastyka, a akramia hetaha ŭ vadzie vyjaŭlajucca navat ciažkija metali. Paźbiahać hetaha prosta — nie vykarystoŭvajcie pakiety z harbataj, papiarovyja šklanački, zamienicie ich na zvyčajnuju posud, zavarvajcie ŭ imbryku albo vykarystoŭvajcie šmatrazovyja pakunački z metalu.

📍 Prynter. Łaziernyja pryntery ŭ pracesie druku ŭtvarajuć šmat latučych złučeńniaŭ, jakija traplajuć u lohkija. Heta moža pahoršyć ich funkcyju, pavialičyć zapaleńnie j pavialičyć ryzyku fibrozu. Trymajcie pryntar ŭ asobnym pamiaškańni, staranna pravietrycie paśla druku, trymajciesia dalej ad takoha padčas druku.

The presence of bisphenol A in the thermal paper in the face of changing European regulations — A comparative global research Environmental Pollution Volume 265, Part A, October 2020, 114879
Microplastics and other harmful substances released from disposable paper cups into hot waterJournal of Hazardous Materials Volume 404, Part B, 15 February 2021, 124118
Health hazards caused by laser printers and copiers May 2006 Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft 66(5)
Integrated Transcriptomics, Metabolomics, and Lipidomics Profiling in Rat Lung, Blood, and Serum for Assessment of Laser Printer-Emitted Nanoparticle Inhalation Exposure-Induced Disease Risks. International Journal of Molecular Sciences, 2019; 20 (24)